Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

wesprzyj nas przekaż podatku

zobacz aktualności

nasze programy

Jesteśmy partnerami akcji:

  • Jestem przy Tobie
  • Dla niej. Możemy więcej
  • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
  • RAK TO SIĘ LECZY!
  • Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy
  • Rak Jelita Polska

Nasi specjaliści - współpraca

Wspierają nas

Partnerzy medialni

nasze historie

Daj na­dzieję innym !!!

Są dwie drogi, aby prze­żyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cu­dem. Druga to żyć tak, jakby cu­dem było wszystko.

Dla nas, któ­rzy prze­żyli do­świad­cze­nie cho­roby no­wo­two­ro­wej, każdy ko­lejny prze­żyty dzień jest cu­dem.
Każdego dnia rów­nież wy­da­rzają się rze­czy o któ­rych warto na­pi­sać i po­dzie­lić się nimi.
Po to by ktoś inny na skraju roz­pa­czy mógł je prze­czy­tać i do­stać na­dzieję.
Opiszcie tu w tym miej­scu wa­sze małe i wiel­kie cuda. Wasze na­dzieje i roz­pa­cze.
Niech będą dla in­nych wiarą że z każ­dego za­ła­ma­nia można się pod­nieść a każdy ko­lejny dzień może stać się małym-wielkim cudem.

Przeczytaj historie innych

Napisz własna historię